در من پرومته ای غمگین عشقبازی میکند...مارال طاهری

این قصه را الم باید...که از قلم هیچ نیاید...عین القضات

مهر 92
1 پست
اسفند 90
3 پست